Allmänna vilkor

Allmänna villkor

1. Inledning

Välkommen till Blogg Alena WEDEBRAND!

 Jag ber dig att noga läsa igenom dessa villkor. De utgör nämligen den rättsliga ramen för användningen av min blogg.

Jag erbjuder en del funktioner och innehåll gratis. Men en del tjänster är mot betalning. När det rör sig om betaltjänster anges detta tydligt och klart. Läroinnehållet har skapats professionellt och är fritt från annonser. 

2. Tillämpningsområde, definitioner

De allmänna affärsvillkoren gäller för alla icke-kommersiella användare. Om avvikande eller kompletterande bestämmelser tillkommer vid avtalets ingående, gäller dessa endast om man överenskommit skriftligen om sådana. De allmänna affärsvillkoren gäller lika för alla erbjudanden, vare sig de erbjuds gratis eller mot betalning.

3. Registrering och avtalets ingående

3.1  Användaren förpliktar sig att fylla i alla fält på registreringsblanketten fullständigt och sanningsenligt. 

3.2 Användaravtalet mellan användaren och Alena Wedebrand  anses ha slutits i och med att användaren fyllt i registreringsblanketten, klickat på knappen för “Beställ”och dessförinnan accepterat de allmänna affärsvillkoren.

3.3 Efter det att registreringen genomförts, skickar jag till användaren en automatisk bekräftelse med e-post. Detta mail innehåller en hyperlänk med vilken användaren kontrollerar att den angivna e-post-adressen är riktig. Användaren förpliktar sig att genomgå denna verifiering.

3.4 De priser som anges på hemsidan gäller

4. Kostnadsfri användning av gratis e-böcker

4.1 Registreringen innebär inga kostnader för användaren. 

4.2 Användaravtalet för gratis e-böcker är obegränsad, att bli borttagen från databasen räcker att avanmäla sig i slutet av varje e-mail.

4.3 Alla uppgifter raderas sedan avtalet upphört.

5. ”Pengarna tillbaka-garanti” för betalt e-bok

7.1 Köparen har rätt att  säga upp ett avtal med omedelbar verkan. Om uppsägning sker inom de första 30 dagarna efter avtalsavslut återfår användaren oavkortat den inbetalda avgiften.

6. Betalningssätt

6.1 Användaravgifter för premietjänster ska alltid inbetalas i förskott.

6.2 Användaren kan utföra betalningen via de betalsystem han/hon angivit

Med att acceptera dessa allmänna affärsvillkor förklarar användaren härmed sitt samförstånd.

7. Annulleringsrätt för användare

Användare är varje fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som inte kan hänföras vare sig till dennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

För att behålla annulleringsfristen räcker det att du sänder meddelandet om att få utöva annulleringsrättigheten före annulleringsfristens utgång.

Annulleringens följder

Om du återkallar detta avtal, måste vi snarast och senast inom 14 dagar från den dag då meddelandet om din annullering av detta avtal inkom till oss återbetala alla inbetalningar som vi erhållit från dig, inkl. leveranskostnader (med undantag för de extrakostnader som uppkommit genom att du valt ett annat leveransslag än den förmånliga standardleverans som vi erbjuder). För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, utom om något annat uttryckligen överenskommits med dig. I inget fall kommer vi att begära några kostnader av dig på grund av denna återbetalning.

 

 

 

10. Slutbestämmelser

13.1 På avtal mellan Alena WEDEBRAND och köparen tillämpas Sverige lagstiftning. 

13.2 De allmänna affärsvillkoren förblir trots rättslig inaktivitet på enskilda punkter bindande i sina övriga delar.

13.3 Om de allmänna affärsvillkoren ändras får köparen på förhand kännedom om detta per e-post. Om köparen inte inom sex veckor invänder mot de ändrade allmänna affärsvillkoren ses de som antagna.

 

14.1 Allt innehåll, varumärkes- och namnrättigheter samt logotyper är antingen Alena WEDEBRANDS egendom eller skyddas genom licens och upphovsrätt.

14.2 Användaren godtar

a) att inte ändra någonting utan att i förväg ha erhållit tillstånd till detta av Alena WEDEBRAND

b) att inte ladda ner information för tredje mans räkning eller att kopiera sådan,

att inte sälja sådana eller använda innehållet  i kommersiellt syfte, eller att reproducera, duplicera, kopiera, sälja, vidaresälja eller använda innehållet för kommersiella ändamål om Alena WEDEBRAND inte givit sitt uttryckliga skriftliga tillstånd.

 Användaren förpliktar sig att inte använda eller upprätta något automatiserat system, inklusive – men inte begränsat till – ”robotar”, ”spiders” eller ”offline-läsare”, vilka på något sätt ingriper på så sätt att fler meddelanden sänds  och/eller på servern tillhörande www.alnawedebrand.cz, än vad en fysisk person logiskt sett kan förväntas skapa under en jämförbar tidsperiod om han/hon använder sig av en traditionell webb-browser.

Användaren förpliktar sig att inte på något sätt samla personligt identifierbar information, inkl. kontonamn, eller att använda kommunikationssystem på www.alenawedebrand.cz (t.ex. genom kommentarer eller e-post) för något som helst kommersiellt ändamål eller reklam. Vid användande av www.alenawedebrand.cz och i fråga om alla tillhörande tjänster, webbside-, mobil- och/eller dataplattsanvändningar går användaren med på att iaktta alla gällande lagar och föreskrifter.